تهران همچنان پيشتاز در تراكنش‌هاي بانكي

عملكرد 11ماهه اول سال 94 مربوط به تراكنش‌هاي پايانه‌هاي فروش، اينترنت و تلفن همراه در سراسر كشور نشان مي‌دهد كه سهم عمده تعداد و مبلغ تراكنش‌هاي تلفن همراه و اينترنت مربوط به تهران است و استفاده از اينترنت و تلفن همراه براي خرد و پرداخت قبض و خريد شارژ هنوز در استان‌هاي كشور توسعه نيافته است.

موبنا – بيش از 90درصد از مبلغ تراكنش‌هاي خريد موبايل، 98درصد مبلغ تراكنش پرداخت قبض و شارژ موبايل، 32درصد مبلغ تراكنش خريد پايانه‌هاي فروش و 43درصد مبلغ تراكنش پرداخت قبض و شارژ پايانه‌هاي فروش، 56درصد مبلغ خريد تراكنش اينترنتي و 99درصد مبلغ پرداخت قبض و شارژ اينترنتي در سراسر كشور مربوط به تهران بوده است.

از مبلغ 914هزار و 404ميليارد و 546 ميليون تومان مبلغ تراكنش 11 ماهه كل كشور نيز سهم تهران با رقم 310 هزار و 468ميليارد و 828 ميليون تومان معادل 34درصد كل مبلغ تراكنش‌هاي كشور بوده است. سهم استان‌هاي كشور نيز با رقم 603هزار و 935ميليارد و 718ميليون تومان معادل 66درصد كل مبلغ تراكنش‌هاي كشور است. به عبارت ديگر، در 11 ماهه اول سال 94 ‌سهم تهران به تنهايي يك‌سوم كل مبلغ تراكنش‌هاي كشور بوده است.

در استان‌هاي كشور، پايانه‌هاي فروش همچنان بيشترين مراجعه را از سوي مردم دارند و پديده تراكنش‌هاي همراه بانك و موبايل‌ها و اينترنت عمدتا متعلق به تهران است و هنوز در شهرستان‌ها توسعه نيافته است. جدول اين گزارش به خوبي سهم تهران و ساير استان‌ها از مبلغ تراكنش‌ها را در سراسر كشور نشان مي‌دهد.

دنبال کنید @ اینستاگرام